مشخصات فردی و زندگینامه
نام:محمد جواد
نام خانوادگی:عرب سالاری
نخصص ها:فقه و اصول